فهرست

اسامی گروه دانشجویان در کارگاهای آموزشی مدرسه تابستانه

به اطلاع دانشجویان می رسانیم فهرست اسامی دانشجویان و برنامه کارگاه های آموزشی در سایت قرار گرفته و از طریق منو سایت در دسترس می باشد

به اطلاع دانشجویان می رسانیم فهرست اسامی دانشجویان و برنامه کارگاه های آموزشی در سایت قرار گرفته و از طریق منو سایت در دسترس می باشد فهرست شامل: 1.برنامه کارگاه های آموزشی مدرسه تابستانه 2.اسامی دانشجویان پزشکی 3.اسامی دانشجویان پیراپزشکی،پرستاری و مامایی