فهرست

اطلاعیه عدم برگزاری کارگاه روش تحقیق مورخ 10/3/94

ضمن عرض پوزش؛بدینوسیله به اطلاع می رساند کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی مورخ 10/3/94 برگزار نخواهد شد.

ضمن عرض پوزش؛بدینوسیله به اطلاع می رساند کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی مورخ 10/3/94 برگزار نخواهد شد.