فهرست

برگزاری جلسه دوم کارگاه

جلسه دوم کارگاه "روش تحقیق" از ساعت 15 الی 17 روز یکشنبه مورخ 10/3/94 با تدریس آقای دکتر پویا طیبی ...

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در کارگاه روش تحقیق مورخ 8/2/94 می رساند این کمیته در نظر دارد جلسه دوم کارگاه "روش تحقیق" را از ساعت 15 الی 17 روز یکشنبه مورخ 10/3/94 با تدریس آقای دکتر پویا طیبی در کلاس شماره 3 دانشکده پزشکی برگزار نماید. لازم به تاکید است که با توجه به پیوستگی مطالب اولویت با دانشجویانی است که در کارگاه قبلی حضور داشتند؛ ثبت نام به صورت محدود از دانشجویان دیگر نیز صورت می گیرد.