فهرست

برگزاری کارگاه

جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در معاونت پژوهشی مراجعه فرمایید.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی می رساند این کمیته در نظر دارد کارگاه "مدل MS" را برگزار نماید. تاریخ برگزاری کارگاه ساعت 15 الی 17 روز یکشنبه مورخ سوم خرداد ماه، مکان آن، کلاس شماره 1 دانشکده پزشکی و ظرفیت کارگاه حداکثر 30 نفر می‌باشد. جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در معاونت پژوهشی مراجعه فرمایید.