فهرست

فراخوان برگزاری کارگاه ها

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی می رساند این کمیته در نظر دارد کارگاه "روش تحقیق" را از ساعت 15 الی 17 روز سه شنبه مورخ 8/2/94 و کارگاه "search در بانک های اطلاعاتی" را از ساعت 13 الی 15 روز دوشنبه مورخ 14/2/94 با تدریس آقای دکتر پویا طیبی برگزار نماید. مهلت ثبت نام تا تاریخ 7/2/94 و ظرفیت هر یک از کارگاه ها حداکثر 30 نفر می باشد. جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در معاونت پژوهشی مراجعه فرمایید.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی می رساند این کمیته در نظر دارد کارگاه "روش تحقیق" را از ساعت 15 الی 17 روز سه شنبه مورخ 8/2/94 و کارگاه "search در بانک های اطلاعاتی" را از ساعت 13 الی 15 روز دوشنبه مورخ 14/2/94 با تدریس آقای دکتر پویا طیبی برگزار نماید. مهلت ثبت نام تا تاریخ 7/2/94 و ظرفیت هر یک از کارگاه ها حداکثر 30 نفر می باشد. جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در معاونت پژوهشی مراجعه فرمایید.