فهرست

برگزاری کارگاه ایده پردازی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه های پژوهشی می رساند کارگاه "ایده پردازی" ساعت 14 الی 16 روز شنبه مورخ 1/9/93 در سالن توانمندسازی برگزار می گردد. جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه های پژوهشی می رساند کارگاه "ایده پردازی" ساعت 14 الی 16 روز شنبه مورخ 1/9/93 در سالن توانمندسازی برگزار می گردد. جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید.