فهرست

کارگاه داوری مقالات

بدین وسیله به اطلاع علاقه مندان شرکت در کارگاه های پژوهشی می رساند کارگاه "داوری مقالات" در تاریخ 19/7/93 ساعت 14:30 در سالن توانمندسازی معاونت پژوهشی برگزار خواهد شد.

بدین وسیله به اطلاع علاقه مندان شرکت در کارگاه های پژوهشی می رساند کارگاه "داوری مقالات" در تاریخ 19/7/93 ساعت 14:30 در سالن توانمندسازی معاونت پژوهشی برگزار خواهد شد.