فهرست

دستاوردی دیگر

موفقیت آقای امین ضرغامی،عضو محترم کمیته تحقیقات دانشجویی، در چاپ مقاله ای در مجله وزین "JAMA pediatrics" با ضریب تاثیر 4.28 را به ایشان و تمامی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی تبریک عرض می نماییم.

موفقیت آقای امین ضرغامی،عضو محترم کمیته تحقیقات دانشجویی، در چاپ مقاله ای در مجله وزین "JAMA pediatrics" با ضریب تاثیر 4.28 را به ایشان و تمامی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی تبریک عرض می نماییم.