فهرست

تغییر زمان کارگاه چکیده نویسی در کنگره های دانشجویی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه "چکیده نویسی در کنگره های دانشجویی" مورخ 5/3/93 می رساند زمان برگزاری این کارگاه به تعویق افتاده است. تاریخ دقیق برگزاری این کارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه "چکیده نویسی در کنگره های دانشجویی" مورخ 5/3/93 می رساند زمان برگزاری این کارگاه به تعویق افتاده است. تاریخ دقیق برگزاری این کارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.