فهرست

برگزاری جلسه دوم کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی ویژه کنگره شاهرود

جلسه دوم کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی شنبه مورخ 10/3/93 ساعت 15 در اتاق شورای معاونت پژوهشی برگزار می گردد.شرکت در این کارگاه برای دانشجویان علاقه مند به شرکت در کنگره شاهرود که در جلسه اول این کارگاه شرکت نموده و پروپوزال تمرینی خود را در جلسه دوم به کمیته تحقیقات دانشجویی ارائه می نمایند مجاز می باشد.

جلسه دوم کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی شنبه مورخ 10/3/93 ساعت 15 در اتاق شورای معاونت پژوهشی برگزار می گردد.شرکت در این کارگاه برای دانشجویان علاقه مند به شرکت در کنگره شاهرود که در جلسه اول این کارگاه شرکت نموده و پروپوزال تمرینی خود را در جلسه دوم به کمیته تحقیقات دانشجویی ارائه می نمایند مجاز می باشد.