فهرست

برگزاری کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان شرکت کننده در کنگره شاهرود

کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان شرکت کننده در کنگره شاهرود که در کارگاه روش تحقیق مورخ 24/2/93 حضور نداشتند روز شنبه مورخ 3/3/93 ساعت 15 در اتاق شورای معاونت پژوهشی برگزار می گردد.

کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان شرکت کننده در کنگره شاهرود که در کارگاه روش تحقیق مورخ 24/2/93 حضور نداشتند روز شنبه مورخ 3/3/93 ساعت 15 در اتاق شورای معاونت پژوهشی برگزار می گردد.