فهرست

اطلاعیه تغییر زمان کارگاه پژوهش در پزشکی مورخ 9/2/93

بدین وسیله به اطلاع تمامی دانشجویان ثبت نام کننده در کارگاه "پژوهش در پزشکی" مورخ 9/2/93 می رساند این کارگاه در تاریخ 16/2/93 ساعت 15 در سالن توانمندسازی معاونت پژوهشی برگزار خواهد شد.

بدین وسیله به اطلاع تمامی دانشجویان ثبت نام کننده در کارگاه "پژوهش در پزشکی" مورخ 9/2/93 می رساند این کارگاه در تاریخ 16/2/93 ساعت 15 در سالن توانمندسازی معاونت پژوهشی برگزار خواهد شد.