فهرست

برگزاری کارگاه پژوهش در پزشکی ویژه ورودی های 91-92

کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد جهت توانمندسازی دانشجویان ورودی 91-92 کارگاه "پژوهش در پزشکی" را در تاریخ 9/2/93 برگزار نماید. جهت ثبت نام به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در معاونت پژوهشی مراجعه فرمایید.

کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد جهت توانمندسازی دانشجویان ورودی 91-92 کارگاه "پژوهش در پزشکی" را در تاریخ 9/2/93 برگزار نماید. جهت ثبت نام به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در معاونت پژوهشی مراجعه فرمایید.