فهرست

برگزاری کارگاه های Endnote و چکیده نویسی مقاله

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی جهت توانمندسازی دانشجویان در نظر دارد کارگاه های چکیده نویسی مقاله را در روز سه شنبه مورخ 2/2/93 و Endnote را در روز چهارشنبه مورخ 3/2/93 از ساعت 17-15 برگزار نماید. جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی واقع در طبقه سوم آن دانشکده مراجعه فرمایید.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی جهت توانمندسازی دانشجویان در نظر دارد کارگاه های چکیده نویسی مقاله را در روز سه شنبه مورخ 2/2/93 و Endnote را در روز چهارشنبه مورخ 3/2/93 از ساعت 17-15 برگزار نماید. جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی واقع در طبقه سوم آن دانشکده مراجعه فرمایید.