فهرست

برگزاری کارگاه های پروپوزال نویسی، انواع مطالعات و روش های جستجو در منابع علمی

هسته پیراپزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد جهت توانمندسازی دانشجویان، مجموعه کارگاه های پروپوزال نویسی، انواع مطالعات و روش های جستجو در منابع علمی را در روز پنج شنبه مورخ 15/12/92 از ساعت 8 الی 12:30 برگزار نماید. جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به هسته پیراپزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی مستقر در دانشکده پیراپزشکی مراجعه فرمایید.

هسته پیراپزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد جهت توانمندسازی دانشجویان، مجموعه کارگاه های پروپوزال نویسی، انواع مطالعات و روش های جستجو در منابع علمی را در روز پنج شنبه مورخ 15/12/92 از ساعت 8 الی 12:30 برگزار نماید. جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به هسته پیراپزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی مستقر در دانشکده پیراپزشکی مراجعه فرمایید.