فهرست

افراد برتر در حوزه پژوهش دانشجویی دانشگاه

موفقیت اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی آقایان امین ضرغامی و میلاد متولی و خانم فاطمه ایزدپناه در کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه را به ایشان تبریک گفته و موفقیت های بیش تر ایشان را در سایر حوزه ها خواستاریم.

موفقیت اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی آقایان امین ضرغامی و میلاد متولی و خانم فاطمه ایزدپناه در کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه را به ایشان تبریک گفته و موفقیت های بیش تر ایشان را در سایر حوزه ها خواستاریم.