فهرست

کارگاه طراحی پوستر برای کنگره های پژوهشی

کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد کارگاه آموزشی نحوه طراحی پوستر برای کنگره های پژوهشی را در روز شنبه مورخ 23 آذر ماه در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری برگزار نماید. بدین وسیله از دانشجویان علاقه مند به ویژه دانشجویانی که دارای مقاله پذیرفته شده در اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل هستند، دعوت می شود تا در این کارگاه شرکت کنند.

کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد کارگاه آموزشی نحوه طراحی پوستر برای کنگره های پژوهشی را در روز شنبه مورخ 23 آذر ماه در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری برگزار نماید. بدین وسیله از دانشجویان علاقه مند به ویژه دانشجویانی که دارای مقاله پذیرفته شده در اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل هستند، دعوت می شود تا در این کارگاه شرکت کنند.