فهرست

دستاوردی دیگر

مورد استناد قرار گرفتن مقاله ی آقای حمید مهدی زاده عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی با عنوان "Evaluation of the role of opium addiction in acute myocardial infarction as a risk factor" را در یکی از مقالات چاپ شده در مجله وزین Nature Cardiology Review با ضریب تاثیر 5 را به ایشان و تمامی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی تبریک می گوییم.

مورد استناد قرار گرفتن مقاله ی آقای حمید مهدی زاده عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی با عنوان "Evaluation of the role of opium addiction in acute myocardial infarction as a risk factor" را در یکی از مقالات چاپ شده در مجله وزین Nature Cardiology Review با ضریب تاثیر 5 را به ایشان و تمامی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی تبریک می گوییم.