فهرست

برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی در کمیته

در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت در زمینه آگاهی رسانی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها خصوصا̋ نهاد‌های دانشجویی، اولین جلسه دانشجویی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 26/8/92 در کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار گردید. طی این جلسه که با حضور تنی چند از دانشجویان فعال این مرکز برگزار شد دانشجویان به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه‌های مختلف با نگاه اقتصاد مقاومتی پرداختند. نظرات خوبی در این جلسه ارائه شد. خصوصا̋ با نگاه ویژه به مقوله اقتصاد مقاومتی در زمینه پژوهش و مسائل آن که در نهایت به صورت یک گزارش آماده و در اختیار کمیته اقتصاد مقاومتی دانشگاه قرار خواهد گرفت.

در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت در زمینه آگاهی رسانی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها خصوصا̋ نهاد‌های دانشجویی، اولین جلسه دانشجویی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 26/8/92 در کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار گردید. طی این جلسه که با حضور تنی چند از دانشجویان فعال این مرکز برگزار شد دانشجویان به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه‌های مختلف با نگاه اقتصاد مقاومتی پرداختند. نظرات خوبی در این جلسه ارائه شد. خصوصا̋ با نگاه ویژه به مقوله اقتصاد مقاومتی در زمینه پژوهش و مسائل آن که در نهایت به صورت یک گزارش آماده و در اختیار کمیته اقتصاد مقاومتی دانشگاه قرار خواهد گرفت.