فهرست

ثبت نام در فیلد های پژوهشی

از دانشجویان علاقه مند دانشکده پیراپزشکی جهت تشکیل فیلد های پژوهشی آن دانشکده با موضوعات سرطان- اتاق عمل و هوشبری -پرتوپزشکی ( رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هسته ای ) وعلوم آزمایشگاهی ثبت نام به عمل می آید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید. آخرین مهلت ثبت نام:25/8/92 جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر تا تاریخ 25/8/92 به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایید.

از دانشجویان علاقه مند دانشکده پیراپزشکی جهت تشکیل فیلد های پژوهشی آن دانشکده با موضوعات سرطان- اتاق عمل و هوشبری -پرتوپزشکی ( رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هسته ای ) وعلوم آزمایشگاهی ثبت نام به عمل می آید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید. آخرین مهلت ثبت نام:25/8/92