فهرست

درخشش اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی در چهاردهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضوری چشمگیردرچهاردهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشوردرساری برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان این دانشگاه افزود.این کنگره ازتاریخ 10-7 آبان ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزارگردید.اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی آقایان سید محمد عبدالله پور و شهریارافتخاریان درارائه شفاهی حائز رتبه برترشدند وآقای حمید مهدی زاده، بعنوان داوربرترکنگره معرفی گردید واین کمیته درمیان پنج دانشگاه برترکشورازنظرکسب مقام قرارگرفت

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضوری چشمگیردرچهاردهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشوردرساری برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان این دانشگاه افزود.این کنگره ازتاریخ 10-7 آبان ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزارگردید.اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی آقایان سید محمد عبدالله پور و شهریارافتخاریان درارائه شفاهی حائز رتبه برترشدند وآقای حمید مهدی زاده، بعنوان داوربرترکنگره معرفی گردید واین کمیته درمیان پنج دانشگاه برترکشورازنظرکسب مقام قرارگرفت