فهرست

کارگاه آموزش داوری مقالات

کارگاه آموزش داوری مقالات در کنگره های پژوهشی (ویژه اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل) در روز دوشنبه مورخ 29 مهرماه در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری بر گزار می شود. جهت کسب اطلاعات بیش تر به سایت همایش مراجعه نمایید.

کارگاه آموزش داوری مقالات در کنگره های پژوهشی (ویژه اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل) در روز دوشنبه مورخ 29 مهرماه در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری بر گزار می شود. جهت کسب اطلاعات بیش تر به سایت همایش مراجعه نمایید.