فهرست

پیام تبریک

کسب رتبه دهم کشوری در حیطه علوم پایه در پنجمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در کرمان را به آقای حمید مهدی زاده ، دانشجوی پزشکی ورودی 85 ، از اعضای محترم شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی و عضو فعال ، توانمند و پیشکسوت این مرکز و همچنین کسب رتبه یازدهم در حیطه علوم پایه را به آقای صابر قربان نژاد ، دانشجوی پزشکی ورودی 87 را به ایشان ، تمامی دانشجویان دانشگاه ، تیم اعزامی المپیاد و مسئولین محترم دانشگاه تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون برایشان آرزومندیم.

کسب رتبه دهم کشوری در حیطه علوم پایه در پنجمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در کرمان را به آقای حمید مهدی زاده ، دانشجوی پزشکی ورودی 85 ، از اعضای محترم شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی و عضو فعال ، توانمند و پیشکسوت این مرکز و همچنین کسب رتبه یازدهم در حیطه علوم پایه را به آقای صابر قربان نژاد ، دانشجوی پزشکی ورودی 87 را به ایشان ، تمامی دانشجویان دانشگاه ، تیم اعزامی المپیاد و مسئولین محترم دانشگاه تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون برایشان آرزومندیم.