فهرست

انتخاب مسئول نشریات کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی در راستای انتخاب مسئول نشریات این مرکز از علاقمندان دعوت به عمل می آورد. افراد با ارائه مستندات و سوابق قبلی جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند. مهلت ثبت نام : تا تاریخ 21/7/92 از ساعت 8 الی 15 در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کمیته تحقیقات دانشجویی در راستای انتخاب مسئول نشریات این مرکز از علاقمندان دعوت به عمل می آورد. افراد با ارائه مستندات و سوابق قبلی جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند. مهلت ثبت نام : تا تاریخ 21/7/92 از ساعت 8 الی 15 در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه