فهرست

انتخابات مسئول هسته پرستاری-مامایی

کمیته تحقیقات دانشجویی در راستای تشکیل هسته پرستاری – مامایی از علاقمندان این رشته ها جهت شرکت در انتخابات مسئول هسته دعوت به عمل می آورد. افراد متقاضی با ارائه شناسه پژوهشی و سوابق اجرائی خود جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند. مهلت ثبت نام : تا تاریخ 21/7/92 از ساعت 8 الی 15 در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کمیته تحقیقات دانشجویی در راستای تشکیل هسته پرستاری – مامایی از علاقمندان این رشته ها جهت شرکت در انتخابات مسئول هسته دعوت به عمل می آورد. افراد متقاضی با ارائه شناسه پژوهشی و سوابق اجرائی خود جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند. مهلت ثبت نام : تا تاریخ 21/7/92 از ساعت 8 الی 15 در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه