فهرست

گزارش برگزاری مدرسه تابستانی

به حول و قوه الهی سومین مدرسه تابستانی کمیته تحقیقات دانشجویی با استقبال کم نظیر دانشجویان در روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه؛ 5 الی 7 شهریورماه در دانشکده پزشکی و معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار گردید. بیش از 50 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای در این برنام هشرکت نمودند. در برنامه امسال کارگاه های اصول و مبانی روش تحقیق و پروپوزال نویسی، انواع مطالعات پژوهشی، آموزش روش های جست و جو در منابع اینترنتی بیومدیکال، آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع(ENDNOTE) و چکیده نویسی مقالات ویژه کنگره های دانشجویی برگزار گردید. لازم به ذکر است تدریس تمامی کارگاه ها توسط دانشجویان عضو کمیته تحقیقات صورت پذیرفت. دانشجویان در این دوره با هدف آشنایی با مراحل اولیه یک پروژه تحقیقاتی در قالب گروه های کوچک زیر نظر دانشجویان با سابقه به آموزش و تمرین پرداختند. در نظرسنحی صورت گرفته استقبال کارگاه در سطح خوب ارزیابی گردید. امید است این برنامه موجب ارتقای انگیزه وشور پژوهشی در میان دانشجویان شرکت کننده گردد. برای دیدن عکس های مدرسه تابستانی به لینک زیر مراجعه نمایید: http://src.mubabol.ac.ir/Default.asp?NP=2895

به حول و قوه الهی سومین مدرسه تابستانی کمیته تحقیقات دانشجویی با استقبال کم نظیر دانشجویان در روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه؛ 5 الی 7 شهریورماه در دانشکده پزشکی و معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار گردید. بیش از 50 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای در این برنام هشرکت نمودند. در برنامه امسال کارگاه های اصول و مبانی روش تحقیق و پروپوزال نویسی، انواع مطالعات پژوهشی، آموزش روش های جست و جو در منابع اینترنتی بیومدیکال، آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع(ENDNOTE) و چکیده نویسی مقالات ویژه کنگره های دانشجویی برگزار گردید. لازم به ذکر است تدریس تمامی کارگاه ها توسط دانشجویان عضو کمیته تحقیقات صورت پذیرفت. دانشجویان در این دوره با هدف آشنایی با مراحل اولیه یک پروژه تحقیقاتی در قالب گروه های کوچک زیر نظر دانشجویان با سابقه به آموزش و تمرین پرداختند. در نظرسنحی صورت گرفته استقبال کارگاه در سطح خوب ارزیابی گردید. امید است این برنامه موجب ارتقای انگیزه وشور پژوهشی در میان دانشجویان شرکت کننده گردد. برای دیدن عکس های مدرسه تابستانی به لینک زیر مراجعه نمایید: http://src.mubabol.ac.ir/Default.asp?NP=2895