فهرست

پیام تبریک

افتخاری دیگر... انتشار مقاله پژوهشی اعضای فعال کمیته تحقیقات دانشجویی، آقایان امین ضرغامی و فرید علی نژاد را در پایگاه مجلات ISI ( Stem Cell, research&therapy) با ضریب تاثیر 65/3 را به ایشان و همه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بابل تبریک عرض نموده و سرافرازی و موفقیت روزافزون این عزیزان را از درگاه ایزد منان خواستاریم. کمیته تحقیقات دانشجویی

افتخاری دیگر... انتشار مقاله پژوهشی اعضای فعال کمیته تحقیقات دانشجویی، آقایان امین ضرغامی و فرید علی نژاد را در پایگاه مجلات ISI ( Stem Cell, research&therapy) با ضریب تاثیر 65/3 را به ایشان و همه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بابل تبریک عرض نموده و سرافرازی و موفقیت روزافزون این عزیزان را از درگاه ایزد منان خواستاریم. کمیته تحقیقات دانشجویی