فهرست

کلیات جلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دوشنبه مورخ 27 مرداد

جلسه ی بعدی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در روز دوشنبه مورخ 27 مرداد و از ساعت 13.30 در محل سالن شواری معاونت پژوهشی برگزار خواهد شد. طرح های زیر در این جلسه مطرح خواهند شد: 1. بررسی ارتباط میانگین سطح آنتیTPO سرمی با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران تیروئیدیت هاشیموتو مجری دانشجویی: ریحانه السادات مستجاب الدعوه Heal Star2. بررسی اثر بر ترمیم زخم معمولی در موش صحرایی مجریان دانشجویی: نگار بذرافشان، دینا مرادی 3. نقش عصاره هیدروالکلی دانه کرفس کوهي در آرتریت روماتوئید تجربی در رت مجریان دانشجویی: معصومه رشیدپور، سیده مهدیه حسینی 4. بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1392 مجریان دانشجویی: حیدر داتوبر، شایان علی جان پور 5. مقایسه فراوانی ریسک فاکتورهای سکته مغزی و قلبی در بیماران 15تا 45 سال در بیمارستان های دولتی بابل در سال 91-85 مجری دانشجویی: مصطفی مصطفی زاده بورا

جلسه ی بعدی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در روز دوشنبه مورخ 27 مرداد و از ساعت 13.30 در محل سالن شواری معاونت پژوهشی برگزار خواهد شد. طرح های زیر در این جلسه مطرح خواهند شد: 1. بررسی ارتباط میانگین سطح آنتیTPO سرمی با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران تیروئیدیت هاشیموتو مجری دانشجویی: ریحانه السادات مستجاب الدعوه Heal Star2. بررسی اثر بر ترمیم زخم معمولی در موش صحرایی مجریان دانشجویی: نگار بذرافشان، دینا مرادی 3. نقش عصاره هیدروالکلی دانه کرفس کوهي در آرتریت روماتوئید تجربی در رت مجریان دانشجویی: معصومه رشیدپور، سیده مهدیه حسینی 4. بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1392 مجریان دانشجویی: حیدر داتوبر، شایان علی جان پور 5. مقایسه فراوانی ریسک فاکتورهای سکته مغزی و قلبی در بیماران 15تا 45 سال در بیمارستان های دولتی بابل در سال 91-85 مجری دانشجویی: مصطفی مصطفی زاده بورا