فهرست

گزارش فیلد قلب

جلسات فیلد قلب از تاریخ 18 اردیبهشت سال جاری و با حضور 10 نفر از اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی که علاقه مند به بیماری های قلبی عروقی بودند با هدف افزایش دانش و یافتن موضوعات مناسب پژوهشی در حوزه بیماری های قلبی عروقی برگزار شد.

جلسات فیلد قلب از تاریخ 18 اردیبهشت سال جاری و با حضور 10 نفر از اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی که علاقه مند به بیماری های قلبی عروقی بودند با هدف افزایش دانش و یافتن موضوعات مناسب پژوهشی در حوزه بیماری های قلبی عروقی برگزار شد. تا کنون 8 جلسه از فیلد برگزار شده است که نتایج در حد انتظاری نیز در بر داشته است. برنامه های این جلسات در دو بخش آموزش و پژوهش دنبال می شود به این ترتیب که هر جلسه به دو زمان یک ساعته تقسیم می شد که ساعت اول به آموزش و افزایش دانش اعضا پیرامون مباحث بیماری قلبی عروقی و ساعت دوم به پژوهش و معرفی ایده های پژوهشی، معرفی و بررسی آخرین شماره های ژورنال های معتبر قلب و عروق در سطح ایران و دنیا و پیگیری طرح ها و کنگره های ملی در زمینه قلب و عروق اختصاص می یافت.