فهرست

پیام تبریک

موفقیت دانشجویان محترم پزشکی، آقایان آریا روحی و بابک معظمی را در انتشار مقاله خود در پایگاه معتبر ISI (Cochrane Database Systematic Reviews )تبریک عرض می نماییم.

موفقیت دانشجویان محترم پزشکی، آقایان آریا روحی و بابک معظمی را در انتشار مقاله خود در پایگاه معتبر ISI (Cochrane Database Systematic Reviews ) با ضریب تاثیر 75/5 را به ایشان و تمامی دانشجویان فعال در عرصه پژوهش تبریک عرض نموده و از خداوند منان موفقیت روزافزون همه ی دانشجویان بویژه اعضای محترم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل را خواستاریم. کمیته تحقیقات دانشجویی