فهرست

برگزاری کارگاه medical journalism

کارگاه نحوه نگارش و ارائه مقاله در حیطه علوم پزشکی طی سه جلسه در اردیبهشت ماه 1392 با حضور اعضای فعال کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار گردید. این کارگاه با همت معاونت تحقیقات و فن آوری و واحد آموزش کمیته و با تدریس سرکار خانم دکتر ونجی برگزار شد. از نقاط قوت این کارگاه، تدریس به زبان انگلیسی و ارائه مطالب به شیوه ای جذاب بود که منجر به افزایش مشارکت دانشجویان گردید.

کارگاه نحوه نگارش و ارائه مقاله در حیطه علوم پزشکی طی سه جلسه در اردیبهشت ماه 1392 با حضور اعضای فعال کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار گردید. این کارگاه با همت معاونت تحقیقات و فن آوری و واحد آموزش کمیته و با تدریس سرکار خانم دکتر ونجی برگزار شد. از نقاط قوت این کارگاه، تدریس به زبان انگلیسی و ارائه مطالب به شیوه ای جذاب بود که منجر به افزایش مشارکت دانشجویان گردید.