فهرست

بازدید از انستیتو پاستور ایران( آمل)

کمیته تحقیقات دانشجویی در راستای اهداف پژوهشی خود و آشنایی دانشجویان با مراکز تحقیقاتی و امکانات و اهداف پژوهشی در منطقه ، گروهی از اعضای فعال این مرکز ( 25 نفر) را جهت بازدید به مرکز انستیتو پاستور ایران واقع در شهرستان آمل اعزام نمود. برای دیدن تصاویر به گالری مراجعه فرمایید.

کمیته تحقیقات دانشجویی در راستای اهداف پژوهشی خود و آشنایی دانشجویان با مراکز تحقیقاتی و امکانات و اهداف پژوهشی در منطقه ، گروهی از اعضای فعال این مرکز ( 25 نفر) را جهت بازدید به مرکز انستیتو پاستور ایران واقع در شهرستان آمل اعزام نمود. در این بازدید جناب آقای دکتر مصطفی زاده ، معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، دانشجویان را همراهی کردند. طی این سفر یک روزه در تاریخ 11/2/92 از آزمایشگاه تشخیصی هاری و نمایشگاه علوم و فناوری واقع در انستیتو بازدید به عمل آمد. روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی برای دیدن تصاویر به گالری مراجعه فرمایید.