فهرست

برگزاری کارگاه های تحقیقاتی در رامسر

در پی درخواست و اظهار علاقمندی جمعی از دانشجویان دانشکده پرستاری- مامایی واحد رامسر جهت شکل گیری کمیته تحقیقات دانشجویی در این دانشکده و ایجاد بستری جهت انجام فعالیت های پژوهشی ، کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت توانمند سازی این دانشجویان کارگاه های تحقیقاتی (انواع مطالعات تحقیقی، پروپوزال نویسی، تکنیک های search در منابع اطلاعاتی، چکیده نویسی مقالات و Word & Power point ) را طی روز های 5 و 6 اردیبهشت سال جاری در دانشکده پرستاری مامایی واحد رامسر برگزار نمود. برای دیدن تصاویر به گالری مراجعه فرمایید.

در پی درخواست و اظهار علاقمندی جمعی از دانشجویان دانشکده پرستاری- مامایی واحد رامسر جهت شکل گیری کمیته تحقیقات دانشجویی در این دانشکده و ایجاد بستری جهت انجام فعالیت های پژوهشی ، کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت توانمند سازی این دانشجویان کارگاه های تحقیقاتی (انواع مطالعات تحقیقی، پروپوزال نویسی، تکنیک های search در منابع اطلاعاتی، چکیده نویسی مقالات و Word & Power point ) را طی روز های 5 و 6 اردیبهشت سال جاری در دانشکده پرستاری مامایی واحد رامسر برگزار نمود. مدرسین کارگاه ها نیز از دانشجویان توانمند کمیته تحقیقات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل( آقایان حمید مهدی زاده، امین ضرغامی، افشین خانی ، میلاد متولی و خانم فاطمه ایزدپناه) بودند. از مزیت های اصلی این کارگاه ها، کار گروهی پس از هر کارگاه بود چرا که در یادگیری دانشجویان نقش بسزایی داشت. در نهایت به گروه های برتر در هر کارگروهی نیز هدایایی به رسم یادبود اهدا شد. روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی برای دیدن تصاویر به گالری مراجعه فرمایید.