فهرست

کسب مقام دوم کشور در کمیته های دانشگاه های تیپ دو

انتخاب شایسته کمیته تحقیقات دانشجویی بابل در جشنواره پزشکی رازی به عنوان دومین کمیته ی برتر دانشگاه های تیپ دو

انتخاب شایسته کمیته تحقیقات دانشجویی بابل در جشنواره پزشکی رازی به عنوان دومین کمیته ی برتر دانشگاه های تیپ دو را به سرپرست محترم ، اعضای محترم شورای مرکزی ، تمامی اعضای کمیته تحقیقات بابل، دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل تبریک عرض نموده و از خداوند منان سعادت و موفقیت روزافزون این مجموعه را آرزومندم. دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی بابل