سمت

نام و نام خانوادگی

مدیر مسئول

دکتر منوچهر اشرف پور

سردبیر

دکتر داریوش مسلمی

جانشین سردبیر

محمد زمانی

مدیر داخلی

محسن خلیلی فومشی

کارشناس

شقایق علیزاده

ویراستار فارسی

طاهره باباجانی و فرنگیس رمضانی

ویراستار انگلیسی

فروغ ابراهیم تبار و کسری اکبر نتاج

صفحه آرا

علی مجیدی , ایمان حسن زاده و هومن رمضانی

هیئت تحریریه

کوثر اسماعیل نژاد ٬ فاطمه طلایی ٬فاطمه پاک منش٬ پریسا صحرا نورد ٬شرمینه شیرچی ٬ایمان حسن زاده ٬ کوثر رضایی ٬فاطمه حبیب نیا

  

 

 
 
>
      

آدرس: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفاکس: 32190971-011    کدپستی: 47745-47176  Email: Src.mubabol@gmail.com