مدیر مسئول مجله نوین سلامت

دکتر منوچهر اشرف پور

نام و نام خانوادگی

دکترای فیزیولوژی - دانشیار

رشته و مرتبه علمی

رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب و معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی

سمت

 

 

 

 
 
>
      

آدرس: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفاکس: 32190971-011    کدپستی: 47745-47176  Email: Src.mubabol@gmail.com