جلسه ی شورای مرکزی دی 1395

جلسه­ ی شورای مرکزی ساعت 13 مورخ 1395/10/02 با حضور جناب آقای دکتر حامد تشکریان سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی, جناب آقای محسن خلیلی دبیر محترم کمیته و حداکثر اعضای شورای مرکزی در محل کمیته مرکزی برگزار شد.

عنوان جلسه: جمع بندی امور مربوط به چهارمین همایش سالیانه کمیته

مصوبات جلسه:

- ارائه گزارش کار توسط دبیران کنگره به دبیر و سرپرست کمیته

- ارائه لیست داوران، مقالات پذیرش شده توسط تیم علمی

- .معارفه تیم علمی و اجرایی همایش

- برنامه ریزی نهایی مربوط به امور اجرایی و مقدار بودجه

 
 
>
      

آدرس: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفاکس: 32190971-011    کدپستی: 47745-47176  Email: Src.mubabol@gmail.com