مسئول انفورماتیک

امیرحسین حسن پور

نام و نام خانوادگی

پزشکی

رشته تحصیلی

1395

سال ورود

 

ایمیل

 

توضیحات

                      

 

 

 
 
>
      

آدرس: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفاکس: 32190971-011    کدپستی: 47745-47176  Email: Src.mubabol@gmail.com