مسئول تبلیغات و روابط عمومی

ایمان حسن زاده تاجی

نام و نام خانوادگی

پرستاری

رشته تحصیلی

1393

سال ورود

Iman_ht19@yahoo.com

ایمیل

 

توضیحات

       

 

 

 
 
>
      

آدرس: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفاکس: 32190971-011    کدپستی: 47745-47176  Email: Src.mubabol@gmail.com