مسئول پژوهش

نام و نام خانوادگی

فروغ ابراهیم تبار

رشته تحصیلی

پزشکی

سال ورود

1392

ایمیل

forouq_ebr_95@yahoo.com

توضیحات

 

 
 
>
      

آدرس: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفاکس: 32190971-011    کدپستی: 47745-47176  Email: Src.mubabol@gmail.com