دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

امین واحدی

نام و نام خانوادگی

پزشکی

رشته تحصیلی

1391

سال ورود

Aminvahedi@hotmail.com

ایمیل


توضیحات

 

 

 
                     
>
      

آدرس: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفاکس: 32190971-011    کدپستی: 47745-47176  Email: Src.mubabol@gmail.com