سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

نام و نام خانوادگی

دکتر حامد تشکریان

رشته و مرتبه علمی

دکترای شیمی- استادیار

سمت

مدیر پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 
>
      

آدرس: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفاکس: 32190971-011    کدپستی: 47745-47176  Email: Src.mubabol@gmail.com