سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی  

  

 سمت:سرپرست کمیته
نام و نام خانوادگی منوچهر اشرف پور
درجه تحصیلی دکترای تخصصی (Phd) فیزیولوژِی 
سمت عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی/سرپرست کمیته
ایمیل 
توضیحات