فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی: دکتر هادی پارسیان

درجه تحصیلی:دکتری تخصصی(PhD) بیوشیمی

سمت:عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی/سرپرست کمیته