سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی: دکتر منوچهر اشرف پور

درجه تحصیلی:دکتری تخصصی(PhD) فیزیولوژی

سمت:عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی/سرپرست کمیته