سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

نام و نام خانوادگی

دکتر حامد تشکریان

رشته و مرتبه علمی

دکترای شیمی- استادیار

سمت

مدیر پژوهشی دانشکده پیراپزشکی