سرپرست کمیته

نام و نام خانوادگی

منوچهر اشرف پور

درجه تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیولوژی (PHD)

سمت

عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی/سرپرست کمیته تحقیقات دانشحویی